Agraf dystrybutor marki Mark the Helper
Szukaj na stronie
Zamknij wyszukiwanie

Regulamin zakupów

Strona główna » Regulamin zakupów

DEFINICJE

 • Towar uszkodzony – asortyment nienoszący oznak użytkowania w którym występują wady jawne.
 • Wady jawne – za wadę jawną uznaje się taką, która może być stwierdzona po dokładnym obejrzeniu produktu.
 • Reklamacje ilościowe – za reklamację ilościową uznaje się niedobór lub nadwyżkę towaru stwierdzoną po dostawie w ciągu 48h.
 • Wada ukryta – uznaje się za taką, która ujawnia się podczas właściwego użytkowania.
 • Właściwe użytkowanie –   oznacza postępowanie zgodne z przepisami zawartymi na przywieszce produktu oraz  nieużywanie go w warunkach ekstremalnych, które mogą spowodować szybsze jego zużycie.
 • Różnice kolorystyczne – jest to różnica wynikająca z użytego różnego materiału lub różnych dostaw tego samego asortymentu. Możliwa różnica odcieni wielkości 10% uznawana jest za nieodbiegająca od oryginału.
 • Towar przetworzony – produktem przetworzonym jest asortyment poddany jakiejkolwiek wtórnej obróbce. W przypadku takiego towaru reklamacji podlegają stwierdzone i  wady ukryte. Różnice odcieni w kolorze nie są wadą i  nie będą uznawane za podstawę reklamacji towaru poddanego przerobowi.
 • Właściwości produktu – każdy wykorzystany  rodzaj materiałów użytych do wykonania produktów charakteryzują się odpowiednimi właściwościami fizycznymi. Dzięki prawidłowemu użytkowaniu produktów materiał  ulega stopniowemu  zużyciu, zgodnemu  z normami .

Zamówienia

 1. Zamówienia na towar i/ lub usługę znakowania przyjmowane są tylko w formie pisemnej  – drogą elektroniczną. Zamówienie musi zawierać nazwę firmy zamawiającej wraz z jej danymi (nazwa, adres, nip, numer telefonu, nazwisko i imię osoby prowadzącej zamówienie), adres dostawy, jeśli jest inny niż adres zamawiającego.
 2. Zamówienia na  towar nie znakowany realizowane są w ciągu 48h od momentu złożenia zamówienia na towar dostępny w magazynie krajowym. W przypadku, gdy zamówiony asortyment znajduje się na składzie celnym lub w Magazynie Centralnym poza granicami Polski realizacja następuje w ciągu kolejnych 48h.

Płatności

 1. Zamówienie złożone po raz pierwszy przez nowych klientów jest płatne przelewem na wskazane konto, przed dokonaniem wysyłki
 2. Procedura realizacji złożonego zamówienia rozpoczyna się w momencie przesłania potwierdzenia lub odnotowania płatności w systemie księgowym
 3. Zamawiający może ubiegać się o  odroczony termin płatności w przypadku kolejnych zamówień Dostawca dostarcza zamówiony towar na koszt odbiorcy firmą kurierską DPD. Koszt ponoszony przez odbiorcę wynosi 19,00 zł netto za karton, przesyłka pobraniowa 23,00 zł netto za paczkę. Istnieje również możliwość dostawy do paczkomatu InPost w cenie 11,38 zł netto.

Realizacja zamówienia i dostawa

 1. Dostawa odbywa się w ciągu 24h na terenie całego kraju od momentu odebrania przez kuriera przesyłek.
 2. Dostawca zastrzega sobie możliwość opóźnienia dostawy z powodu nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 3. Odbiorca zobowiązany jest do przyjęcia przesyłek zgodnych z Jego zamówieniem oraz poświadczenia odbioru firmie kurierskiej.
 4. Zamawiający może odebrać zamówienie za pośrednictwem swojego przewoźnika po wcześniejszym ustaleniu tego z Handlowcem.
 5. W przypadku odzieży znakowanej termin realizacji jest ustalany indywidualnie w zależności od skomplikowania i rodzaju znakowania.
 6. W przypadku zamówienia wymienionego w pkt. 10 Zamawiający zobowiązany jest do dokładnego przeanalizowanie materiałów przesłanych do zatwierdzenia. Sprawdzenie poprawności wykonanego zlecenia należy do zamawiającego. Agraf nie ponosi odpowiedzialności za straty i utracone przez pokrzywdzonego korzyści jakie mogą wynikać z błędów przeoczonych w trakcie akceptacji.
 7. Rozpoczęcie realizacji odzieży znakowanej rozpoczyna się po zatwierdzeniu materiałów oraz po przesłaniu potwierdzania płatności lub odnotowaniu płatności w systemie księgowym.
 8. Realizacja znakowania odzieży rozpoczyna się od momentu zatwierdzania tzw. wizualizacji w zakresie wielkości, umiejscowienia i kolorystyki (określonej w CMYK, Pantone lub w przypadku haftu koloru nici wg wzornika Madeira);Zamawiający zobowiązany jest  dokładnie  zapoznać się z wizualizacją, próbnym haftem/nadrukiem oraz  sprawdzenie poprawności wzoru. W razie stwierdzenia błędów w wizualizacji, próbnym hafcie/nadruku zamawiający przesyła zwrotną informację, celem dokonania poprawek. Po wykonaniu produkcji reklamacje NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne przy druku tych samych Plików Graficznych (tolerancja do plus/minus 5% odchylenia kolorystycznego). Z uwagi na specyfikę procesu produkcyjnego, umiejscowienie nadruków w stosunku do wizualizacji jak i na poszczególnych egzemplarzach, mogą różnić się o ±2 cm. Produkt z nadrukiem nie powinien być prany w temperaturze wyższej niż 30°C.
 10. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia dostawy bezzwłocznie po jej odbiorze.

Reklamacje

 1. Reklamacje ilościowe rozpatrywane są w terminie 48h po dostawie.
 2. Reklamacji podlega towar uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem. Reklamacje należy składać w formie pisemnej drogą elektroniczna w ciągu 7 dni po dostawie. Reklamacji nie podlega towar przetworzony.
 3. W przypadku gdy towar został dostarczony w miejsce wskazane przez Zamawiającego, a inne niż siedziba jego firmy, Zamawiający ma obowiązek dokładnego sprawdzenia towaru. Reklamacje od firm trzecich nie będą przyjmowane.
 4. Stroną składającą reklamację może być tylko Zamawiający co oznacza, że odpowiedzialność za wady po odsprzedaży towaru przenoszone są na Zamawiającego.
 5. Przed przetworzeniem zamówionego towaru odbiorca zobowiązany jest do sprawdzenia jakości, rozmiarów, kolorystyki dostarczonego asortymentu. Towar odebrany i poddany przetworzeniu uznaje się za zaakceptowany i zgodny z zamówieniem.
 6. W przypadku uznania reklamacji. Dostawca poniesie koszty związane z przesyłką zwrotną. Dostawa zwrotna powinna być przesłana poprzez przewoźnika wskazanego przez dostawcę.
 7. W przypadku potrzeby zwrotu towaru, wynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, możliwość zwrotu należy uzgodnić.
 8. W przypadku uszkodzenia kartonów lub widocznej szkody. Zamawiający jest zobowiązany do spisania Protokołu Reklamacyjnego przewoźnika w obecności kuriera oraz sprawdzenia i przeliczenia całości dostawy.

Zwroty towarów

 1. W przypadku zaistnienia  potrzeby zwrotu lub wymiany towaru, wynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, należy  skontaktować się i uzgodnić wszystkie warunki  z handlowcem.
 2. Zwrot musi być wykonany  na koszt Zamawiającego lub dostarczony  osobiście. W przeciwnym wypadku przesyłka nie zostanie odebrana przez Dostawcę.

Sprzedaż i wysyłka do krajów Unii Europejskiej

 1. Sprzedaż dla płatników VAT jest potwierdzona faktura ze stawka 0%. Kupujący musi być aktywny w Europejskim systemie VIES.
 2. Czas dostawy jest podawany indywidualnie w zależności od konkretnego kraju.
 3. Klient zobowiązany jest przesłać podpisana fakturę sprzedaży exportowej. Faktura zawiera nazwę firmy kurierskie oraz nr przesyłki. Podpisana faktura exportowa stanowi potwierdzenie dostawy w ramach Wspólnotowej Dostawy Towaru (WDT). Podpisana faktura exportowa może być przesłana mail’ em w postaci skanu
 4. Klienci z Unii Europejskiej nie będący płatnikami VAT oraz nie zarejestrowani w systemie VIES mogą nabywać towary na podstawie faktury sprzedaży lub paragonu fiskalnego z podatkiem VAT.

Sprzedaż i wysyłka za granicę – poza Unię Europejską

 1. Sprzedaż dla płatników VAT jest potwierdzona faktura ze stawka 0%.
 2. Czas dostawy jest podawany indywidualnie w zależności od kraju dostawy
 3. Towar podlega odprawie celnej.
 4. Obowiązują warunki dostawy DAP. Kupujący jest zobowiązany zająć się odprawa importowa w swoim kraju.
 5. Agraf dokonuje odprawy exportowej za pośrednictwem agencji celnych współpracujących z firmami kurierskimi realizującymi usługę dostawy. Klient ma możliwość dokonania odprawy exportowej w Olsztynie, Białymstoku i Rzeszowie.
 6. Klienci indywidualni mogą nabyć towar potwierdzony paragonem fiskalnym i dokumentem TAX FREE. Minimalna wartość zakupu wynosi równowartość 200,00 zł brutto. Warunkiem otrzymania zwrotu zapłaconego przy sprzedaży podatku VAT jest przedłożenie potwierdzonego dokumentu przez Krajowa Administrację Skarbową faktu wywozu towaru z obszaru Polski.

Więcej informacji na temat TAX FREE: https://granica.gov.pl/TaxFree/p_kroki.php?v=pl

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ GEFFER.NET.PL

O NAS

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.geffer.net.pl (dalej jako: „Strona” lub „Strona Internetowa”) jest Rafał Sadowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AGRAF RAFAŁ SADOWSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Sielska 14B, 10-802 Olsztyn, NIP 7391509176, REGON 510629772, adres poczty elektronicznej: biuro@promostars.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 895273474 (dalej jako: „Właściciel” lub „Administrator”).

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Za pośrednictwem Strony Internetowej nie jest możliwe zawarcie umowy o świadczenie usług, co oznacza, że reklamy, cenniki, katalogi i inne informacje o usługach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy. Zawarcie umowy może nastąpić na skutek zapytania skierowanego do Właściciela oraz po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębnymi ogólnymi warunkami świadczenia usług przez Właściciela oraz mogą być przedmiotem indywidualnych ustaleń stron przed zawarciem umowy, prowadzonych na przykład drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Właściciela.

Wszelkie treści i artykuły, które są dostępne na Stronie, mają wyłącznie charakter informacyjny. Właściciel dokłada należytych starań, aby prezentowane na Stronie dane były aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym.

Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. korzystanie z usług elektronicznych Strony).

KORZYSTANIE ZE STRONY

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony Właściciel udostępnia informacje
o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o świadczonych przez siebie usługach.

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań technicznych:

 • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
 • Przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge.
 • Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768.
 • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

Możesz w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt
z Właścicielem Strony:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@promostars.pl;
 • za pomocą formularza kontaktowego;
 • telefonicznie pod numerem: +48 895273474 ;
 • pisemnie lub osobiście pod adresem: Sielska 14B, 10-802 Olsztyn.

W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

USŁUGI ELEKTRONICZNE

Na Stronie Internetowej dostępna jest następująca usługa elektroniczna: chat oraz formularz kontaktowy.

Korzystanie z chatu możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez użytkownika – (1) kliknięcie pola przedstawiającego dymek wiadomości do pola „Chat” widocznego na stronie internetowej Sklepu Internetowego, (2) wpisaniu treści wiadomości oraz (3) kliknięcie pola akcji na klawiaturze.

Usługa elektroniczna chat świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą zakończenia prowadzenia rozmowy za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zapytania za jego pośrednictwem. Po zakończeniu korzystania z czatu możliwe jest przesłanie kopii korespondencji na adres poczty elektronicznej użytkownika.

Korzystanie z formularza kontaktowego możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez użytkownika – (1) przejściu do zakładki „Kontakt”, (2) wypełnieniu formularza kontaktowego danymi wskazanymi jako obowiązkowe oraz (3) kliknięciu pola „Prześlij”. Formularz kontaktowy wymaga podania tematu i treści wiadomości kierowanej do Właściciela oraz co najmniej następujących danych użytkownika: imię i nazwisko, numer telefonu, oraz adres poczty elektronicznej, na który powinna zostać przesłana odpowiedź Właściciela.

Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.

USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Właściciel w celu spełnienia obowiązków informacyjnych wskazuje, że konsument na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Niezależnie od powyższego, Właściciel informuje, że za pośrednictwem www.promostars.pl nie zawiera z konsumentami żadnych umów, na podstawie których konsumenci obowiązani byliby do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych przetwarzanych przez przedsiębiorcę wyłącznie w celu wykonania umowy (skorzystania z formularza kontaktowego) lub obowiązku ustawowego.

Konsumenci mogą zrezygnować z korzystania ze Strony Internetowej oraz usług elektronicznych w każdej chwili i bez ponoszenia kosztów. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, użytkownik powinien poinformować Właściciela o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.

Powyższe postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej, dla której zawarcie umowy jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jej ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt
z Właścicielem Strony:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@promostars.pl;
 • za pomocą formularza kontaktowego;
 • telefonicznie pod numerem: +48 895273474 ;
 • pisemnie lub osobiście pod adresem: Sielska 14B, 10-802 Olsztyn.

Szybki kontakt

AGRAF dystrybutor Geffer

ul. Sielska 14 B
10-802 Olsztyn

tel. kom.: +48 603 302 253
tel. kom.: +48 609 000 038

e-mail: biuro@promostars.pl

Najnowsze na stronie
Polecamy
Produkty
Zobacz więcej
Odzież grupy promostars
Copyright (C) geffer.net.pl | Polityka prywatności | Regulamin zakupów Realizacja: Agraf.net.pl
Kontakt Przewiń do góry
Zamknij